Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop en leverings voorwaarden Groothandel De Jong B.V.

Artikel 1 Definities In de onderhavige voorwaarden van Groothandel De Jong B.V. (hierna te noemen: “Groothandel De Jong”) inzake de levering van goederen (hierna te noemen: “voorwaarden”) gelden de volgende definities: – Groothandel De Jong: Groothandel De Jong B.V. gevestigd te (9206 AZ) Drachten aan het Helmhout 65; Groothandel de Jong is een groothandel zowel fysiek als op het internet met een webshop. Om die reden levert zij alleen aan rechtspersonen of personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Er kan geen levering plaatsvinden aan consumenten. – Koper: de persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf – met Groothandel De Jong een overeenkomst sluit terzake van levering van goederen. Koper is in het bezit van een KvK-nummer. – Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Groothandel De Jong en Koper tot stand komt. Hieronder -vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de overeenkomst; – Algemene voorwaarden: deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Groothandel De Jong.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten op afstand, bestellingen en leveringen tussen Groothandel de Jong en Koper, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Groothandel de Jong levert alleen aan zakelijke partijen en niet aan consumenten. Voordat de overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten heeft Koper zijn KvK nummer of BTW nummer aan Groothandel De Jong opgegeven.

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden staan ook op de website en worden bij het sluiten van een overeenkomst meegezonden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Groothandel de Jong zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden

2.4 Indien koper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden, leverings- of inkoopvoorwaarden verwijst, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

2.5 De eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwoorden, leverings- en/of inkoopvoorwaarden, verbinden Groothandel De Jong niet, dan indien en voor zover deze door Groothandel De Jong uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling laat toepassing van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. Groothandel De Jong en koper zullen in overleg treden om de nietige en/of vernietigbare bepaling te vervangen door een andere bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en/of de strekking van de nietige en/of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes

3.1 Aanbiedingen van Groothandel De Jong vinden schriftelijk of mondeling plaats en zijn vrijblijvend. Aanbiedingen en/of offertes vervallen, indien koper ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. Zij vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van aanbiedingen en/of offertes aan een door Groothandel De Jong vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en voor zover mogelijk nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Groothandel de Jong maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn voor zover mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen in kleur en formaat kunnen voorkomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Groothandel de Jong niet.

3.3 Alle afbeeldingen en specificaties gegevens in het aanbod zijn ter illustratie en indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Naast het aanbod op internet kunnen er in de groothandel zelf andere producten verkrijgbaar zijn.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Na acceptatie van de aanbieding en/of offerte, zal Groothandel De Jong de opdracht per email aan de koper bevestigen.

4.2 Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Groothandel de Jong onverwijld langs elektronische weg, per email, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Voorts heeft Groothandel De Jong passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en is er een veilige web omgeving zodat de Koper ook veilig elektronisch kan betalen.

4.3 De overeenkomst is tot stand gekomen nadat en voor zover Groothandel De Jong de opdracht per email aan Koper heeft bevestigd.

4.4 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webshop is er mede gezien bepaalde in artikel 2.2. geen sprake van een overeenkomst op grond van de wet Koop of afstand.

Artikel 5 Levertijden

5.1 Opgave omtrent de levertijd zowel via de webshop als op andere wijze gelden slechts bij benadering. en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen Er kan altijd sprake zijn van langere of afwijkende levertijden door afspraak in onderling overleg, seizoen drukte en tijdens de feestdagen.

5.2 Overschrijding van de door Groothandel De Jong bij benadering vastgestelde leveringstermijn geeft koper geen aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Evenmin geeft overschrijding van de door Groothandel De Jong bij benadering vastgestelde leveringstermijn koper geen recht, zich zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Groothandel De Jong te voldoen.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle door Groothandel De Jong genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief leveringskosten, tenzij met Groothandel De Jong uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten op de website wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typefouten is Groothandel de Jong niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum door Groothandel De Jong te zijn ontvangen. Groothandel De Jong kan in alle gevallen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen. In geval van aankopen via de webshop zal er altijd sprake zijn van vooruitbetaling via een beveiligde internet betaalmethode. In geval van cash en carry aankopen dient altijd direct contant of per pin te worden afgerekend.

7.2 Koper is niet bevoegd om één door hem gestelde tegenvordering op Groothandel De Jong, met zijn verplichting tot betaling te verrekenen.

7.3 Bij niet tijdige betaling is koper aan Groothandel De Jong de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de datum waarop koper met zijn betalingsverplichting is verzuim is tot aan de dag waarop koper zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.4 Indien Groothandel De Jong grond voor twijfel heeft aan nakoming van de betalingsverplichtingen van koper, zoals wanneer er aan de zijde van koper sprake is van surseance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling, kan Groothandel De Jong alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan, na haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting of volledige contante betaling vooraf of bij de aflevering van koper verlangen.

7.5 Indien Groothandel De Jong overgaat tot incassering van de vordering brengt zij hiertoe gemaakte kosten in rekening bij koper op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum verschuldigd

7.6 In het geval van niet tijdige betaling door koper, is Groothandel De Jong bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in het geval een niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 8 Levering

8.1 Onder levering wordt in deze voorwaarden verstaan, het daadwerkelijk afleveren van de goederen/producten.

8.2 De goederen/producten zullen door Groothandel De Jong worden bezorgd op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de opdracht is bepaald of naderhand is overeengekomen. Uitganspunt is dat de plaats van levering gelijk is aan het adres van de Koper.

8.3 Groothandel De Jong kan ten behoeve van de levering hulpmiddelen, waaronder pallets gebruiken.

Artikel 9 Afnameverplichting en opslag

9.1 Koper is verplicht tot afname van de door Groothandel De Jong geleverde goederen. Indien Koper desondanks weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, opslag of andere noodzakelijke door Groothandel De Jong gemaakte kosten, voor rekening van koper. Voornoemde kosten, alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Groothandel De Jong om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

9.2 Koper is verplicht aan Groothandel De Jong de opslagkosten volgens het bij Groothandel De Jong gebruikelijk tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 10 Reclameren

10.1 Koper is verplicht hetgeen, al dan niet met behulp van een derde, door Groothandel De Jong bij hem is afgeleverd, na aankomst op plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Dit betreft zowel de hoeveelheid, de kwaliteit, de inhoud en de verpakking. In het geval van uiterlijk waarneembare schade dient koper binnen 24 uur na ontvangst Groothandel De Jong hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na aflevering op de plaats van bestemming door Koper schriftelijk aan Groothandel De Jong te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechten.

10.2 Reclames geven koper nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl compensatie nadrukkelijk wordt uitgesloten.

10.3 Geringe afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

10.4 Indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt door koper, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Groothandel De Jong daardoor komen te vervallen, tenzij eerst door of bij verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.

10.5 Groothandel de Jong heeft de keuze bij een terecht reclame te kiezen voor vervanging of creditering van de koopprijs. Koper zal de ondeugdelijke zaken op haar kosten daarbij retourneren aan Groothandel De Jong.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van een geleverd goed of goederen gaat pas op Koper over, nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan Groothandel De Jong verschuldigd is uit hoofde van de levering van het goed of andere door Groothandel De Jong aan hem geleverde of te leveren goederen, met inbegrip van rente, kosten, boetes en schadevergoedingen.

11.2 Zolang als op de geleverde goederen eigendomsvoorbehoud rust, is koper niet bevoegd deze te verpanden of anderszins te bezwaren. Koper is slechts bevoegd de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, indien Groothandel De Jong daartoe schriftelijk haar toestemming heeft verleend.

11.3 Koper verplicht zich om de geleverde goederen die nog niet in eigendom zijn overgegaan gescheiden van andere goederen tijdelijk identificeerbaar als eigendom van Groothandel De Jong te bewaren.

11.4 Onverminderd de overige aan Groothandel De Jong toekomende rechten wordt Groothandel De Jong reeds nu voor alsdan onherroepelijk door koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens Groothandel De Jong aangegane (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door Groothandel De Jong geleverde goederen op eerste vordering tot zich te nemen, of indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. Koper geeft Groothandel De Jong hiertoe bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van koper te betreden

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 De totale aansprakelijkheid van Groothandel De Jong wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Ieder andere vorm van schadevergoeding zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

12.2 De aansprakelijkheid van Groothandel De Jong wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien koper Groothandel De Jong onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Groothandel De Jong ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Groothandel De Jong in staat is adequaat te reageren.

Artikel 13 Overmacht

13.1 In het geval Groothandel De Jong niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, moet zij de overmacht schriftelijk aan koper meedelen. Deze mededeling dient vergezeld te gaan met bewijsstukken.

13.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van deze overeenkomst bezwaarlijk en/of zeer kostbaar maken, vorst, werkstakingen en bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in leveringen van energie en dataverbindingen, defecten aan machines, overstromingen, telefoonstoringen, virusaanvallen, aardbevingen, vernieling, waterschade, blikseminslag, inbraak en stormen, alsmede plotselinge verhogingen van invoerrechten, accijnzen of belastingen, anders zowel in het bedrijf van Groothandel De Jong als bij derden van wie Groothandel De Jong afhankelijk is en voorts alle overige oorzaken buiten de wil of het toedoen van Groothandel De Jong ontstaan.

13.3 Indien één der partijen ten gevolge van overmacht gedurende een periode van zes maanden zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst doormiddel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding voor de niet presterende partij ontstaat.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

14.2 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke schriftelijke beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Groothandel De Jong is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In het geval van faillissement van Koper is Groothandel De Jong gerechtigd de desbetreffende goederen terug te nemen. koper geeft Groothandel De Jong bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van koper te betreden.

Artikel 15 Wijzigingen Wijzigingen in de tussen partijen totstandgekomen koopovereenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Groothandel De Jong zijn overeengekomen.

Artikel 16 Webshop voorwaarden.

16.1 Bestelling vanaf €550 exclusief BTW is FRANCO. Bestellingen onder de €550 exclusief BTW is €40 bezorgkosten.

16.2 De levertijd is gemiddeld tussen 5 en 10 werkdagen. Door omstandigheden ( bijv. seizoen drukte of feestdagen) kan dit eventueel afwijken.

Artikel 17 Minimale bestelafname, bezorgkosten & betaalwijze.

17.1 Nederland. Minimale orderbedrag €100 exclusief BTW. Verzendkosten €35. Franco levering vanaf €450 exclusief BTW. Betalingsvoorwaarden: uitsluitend IDEAL.

17.2 Prijzen. Onze webshop vermeld standaard prijzen, eventueel acties, kortingen worden later verwerkt.

17.3 Vragen? Neem contact met ons op via onze mail: info@groothandeldejongbv.nl of bel naar 0512-519133.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen koper en Groothandel De Jong worden beheerst door het Nederlands recht met uitsluiting van het Weens-koopverdrag (CISG). Alle geschillen welke bij de uitvoering of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.